สืบค้นข้อมูล

คู่มือการใช้ฐานข้อมูล
รายละเอียด
ชื่อเรื่องไทย ฤทธิ์ของยา Praziquantel และสารสกัด Xanthohumol ต่อกระบวนการอักเสบและการเกิดพังผืดที่สัมพันธ์กับการติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับในหนูแฮมสเตอร์
ชื่อเรื่องอังกฤษ Inhibitory effects of praziquantel and Xanthohumol on inflammatory-related fibrosis in Opisthorchis viverrini-infected hamsters
ผู้แต่ง ชาคริต เชาวฤทธิ์
พงศ์รัณย์ กิมาวหา
สาขาวิชา เทคนิคการแพทย์
เลขหมู่ Pro.re.Am/Mt ช463 2558
ปีที่จัดทำ 2558
หัวเรื่อง โรคพยาธิใบไม้ตับ -- การรักษาด้วยยา
ท่อน้ำดี -- มะเร็ง -- การรักษาด้วยยา
สารสกัดจากพืช -- การใช้รักษา
Health Sciences Branch
บทคัดย่อ มะเร็งท่อน้ำดี (cholangiocarcinoma) เป็นมะเร็งของเซลล์เยื่อบุท่อน้ำดีที่พบอุบัติการณ์สูงที่สุดในประเทศไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทั้งนี้สาเหตุสำคัญเกิดจากการติดพยาธิใบไม้ตับ Opisthorchis viverrini (Ov) ที่ก่อมะเร็งผ่านทางกระบวนการอักเสบแบบเรื้อรัง และการเกิดพังผืดบริเวณรอบๆท่อน้ำดี ปัจจุบันยังไม่มีการรักษามะเร็งท่อน้ำดีอย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้นจึงมีความพยายามที่จะค้นหาสารหรือยาจากผลิตภัณฑ์ธรรมชาติมาใช้ในแง่การป้องกันหรือรักษามะเร็ง จากการศึกษาทั้งในเซลล์และในสัตว์ทดลองพบว่าสาร xanthohumol ซึ่งเป็นสารสกัดจากต้นฮอพที่ใช้ในการผลิตเบียร์ มีความสามารถยับยั้งการเจริญเติบโตของมะเร็งตลอดจนเหนี่ยวนำการตายของเซลล์มะเร็งได้ ดังนั้นในการศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินฤทธิ์ของสารสกัด xanthohumol ร่วมกับยา praziquantel ต่อกระบวนการอักเสบและการเกิดพังผืดที่สัมพันธ์กับการติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับที่เหนี่ยวนำให้เกิดโรคมะเร็งท่อน้ำดี ด้วยวิธีการย้อมชิ้นเนื้อตับหนูแฮมสเตอร์ด้วยวิธี haematoxylin และ eosin เพื่อประเมินจำนวนเซลล์อักเสบ และการย้อมคอลลาเจนด้วยสาร sirius red เพื่อประเมินการเกิดพังผืดบริเวณรอบท่อน้ำดี โดยเปรียบเทียบระหว่างกลุ่มหนูที่ได้รับการติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับและได้รับสารก่อมะเร็ง NDMA (ON), กลุ่มหนู ON ที่ได้รับยา praziquantel (ONP), กลุ่มหนู ON ที่ได้รับสารสกัด xanthohumol (XON) และกลุ่มหนู ON ที่ได้รับยา praziquantel ร่วมกับสารสกัด xanthohumol (XONP) ที่ 2, 3, 4 และ 6 เดือน ผลการศึกษาพบว่ากลุ่มหนูแฮมสเตอร์ที่ได้รับยา praziquantel (ONP) หรือได้รับทั้ง praziquantel และ xanthohumol (XONP) สามารถลดจำนวนของเซลล์อักเสบได้เป็นอย่างดี ขณะที่หนูที่ได้รับสาร xanthohumol เพียงอย่างเดียว (XON) ไม่สามารถลดจำนวนเซลล์อักเสบได้เมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มที่ติดพยาธิและได้รับสารก่อมะเร็ง (ON) การศึกษาผลของสารสกัด xanthohumol และ praziquantel ต่อการเกิดพังผืดพบว่า กลุ่มหนูแฮมสเตอร์ ONP หรือ XON สามารถลดการเกิดพังผืดได้ โดยพบว่าในกลุ่มหนู XONP ให้ผลที่ดีที่สุดในการลดการเกิดพังผืดรอบๆท่อน้ำดี โดยสรุปกล่าวได้ว่าผลของสารสกัด xanthohumol มีประสิทธิภาพและช่วยเสริมฤทธิ์ยา praziquantel ในการลดการเกิดพังผืด แต่ไม่สามารถลดจำนวนเซลล์อักเสบรอบๆท่อน้ำดีได้ ซึ่งควรมีการศึกษาความสัมพันธ์ของสารสกัดนี้ต่อการยับยั้งการเกิดมะเร็งท่อน้ำดีในเชิงลึกต่อไป
ไฟล์
mt463_58.rar1,949kb download